Japan Prayer Times 2022

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 2:52 am 11:55 am 3:43 pm 7:11 pm 8:51 pm
Fukuoka Shi 3:26 am 12:21 pm 4:05 pm 7:32 pm 9:09 pm
Sapporo Shi 1:38 am 11:37 am 3:43 pm 7:18 pm 9:26 pm
Kobe Shi 3:02 am 12:02 pm 3:49 pm 7:16 pm 8:55 pm
Yokohama Shi 2:40 am 11:44 am 3:33 pm 7:01 pm 8:41 pm
Kyoto 2:58 am 12:00 pm 3:47 pm 7:15 pm 8:55 pm
Osaka Shi 3:00 am 12:01 pm 3:48 pm 7:15 pm 8:54 pm
Saitama 2:37 am 11:44 am 3:34 pm 7:02 pm 8:44 pm
Kawasaki 2:39 am 11:44 am 3:33 pm 7:00 pm 8:42 pm
Tokyo 2:39 am 11:44 am 3:33 pm 7:01 pm 8:43 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments