Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 3:34 am 11:58 am 3:42 pm 6:47 pm 8:15 pm
Fukuoka Shi 4:05 am 12:24 pm 4:06 pm 7:10 pm 8:36 pm
Sapporo Shi 2:43 am 11:40 am 3:34 pm 6:44 pm 8:29 pm
Kobe Shi 3:42 am 12:05 pm 3:48 pm 6:53 pm 8:21 pm
Yokohama Shi 3:22 am 11:47 am 3:32 pm 6:36 pm 8:05 pm
Kyoto 3:39 am 12:02 pm 3:47 pm 6:51 pm 8:19 pm
Osaka Shi 3:41 am 12:03 pm 3:47 pm 6:51 pm 8:19 pm
Saitama 3:20 am 11:47 am 3:32 pm 6:37 pm 8:07 pm
Kawasaki 3:21 am 11:46 am 3:31 pm 6:36 pm 8:05 pm
Tokyo 3:21 am 11:47 am 3:32 pm 6:37 pm 8:06 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments