Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 3:37 am 11:57 am 3:41 pm 6:43 pm 8:11 pm
Fukuoka Shi 4:08 am 12:23 pm 4:05 pm 7:07 pm 8:32 pm
Sapporo Shi 2:48 am 11:39 am 3:32 pm 6:40 pm 8:23 pm
Kobe Shi 3:45 am 12:04 pm 3:47 pm 6:49 pm 8:16 pm
Yokohama Shi 3:25 am 11:46 am 3:30 pm 6:33 pm 8:01 pm
Kyoto 3:42 am 12:02 pm 3:45 pm 6:48 pm 8:15 pm
Osaka Shi 3:44 am 12:03 pm 3:46 pm 6:48 pm 8:15 pm
Saitama 3:23 am 11:46 am 3:31 pm 6:34 pm 8:02 pm
Kawasaki 3:25 am 11:46 am 3:30 pm 6:33 pm 8:01 pm
Tokyo 3:25 am 11:47 am 3:31 pm 6:33 pm 8:02 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments