Japan Prayer Times 2021

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 3:22 am 11:59 am 3:45 pm 6:57 pm 8:28 pm
Fukuoka Shi 3:54 am 12:25 pm 4:08 pm 7:19 pm 8:49 pm
Sapporo Shi 2:25 am 11:41 am 3:40 pm 6:58 pm 8:48 pm
Kobe Shi 3:31 am 12:06 pm 3:51 pm 7:03 pm 8:34 pm
Yokohama Shi 3:10 am 11:48 am 3:34 pm 6:46 pm 8:19 pm
Kyoto 3:27 am 12:03 pm 3:49 pm 7:01 pm 8:32 pm
Osaka Shi 3:30 am 12:04 pm 3:50 pm 7:01 pm 8:32 pm
Saitama 3:08 am 11:48 am 3:35 pm 6:47 pm 8:20 pm
Kawasaki 3:10 am 11:48 am 3:34 pm 6:46 pm 8:19 pm
Tokyo 3:10 am 11:48 am 3:35 pm 6:47 pm 8:19 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments