Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 5:08 am 11:39 am 2:23 pm 4:42 pm 6:06 pm
Fukuoka Shi 5:32 am 12:05 pm 2:52 pm 5:11 pm 6:34 pm
Sapporo Shi 4:59 am 11:22 am 1:44 pm 4:03 pm 5:38 pm
Kobe Shi 5:14 am 11:46 am 2:31 pm 4:50 pm 6:13 pm
Yokohama Shi 4:57 am 11:28 am 2:11 pm 4:30 pm 5:54 pm
Kyoto 5:12 am 11:44 am 2:28 pm 4:47 pm 6:10 pm
Osaka Shi 5:13 am 11:45 am 2:29 pm 4:48 pm 6:12 pm
Saitama 4:58 am 11:28 am 2:10 pm 4:29 pm 5:54 pm
Kawasaki 4:57 am 11:28 am 2:11 pm 4:30 pm 5:54 pm
Tokyo 4:58 am 11:29 am 2:11 pm 4:30 pm 5:54 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments