Japan Prayer Times 2020

City Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
Nagoya Shi 2:56 am 11:57 am 3:45 pm 7:11 pm 8:50 pm
Fukuoka Shi 3:30 am 12:23 pm 4:07 pm 7:32 pm 9:08 pm
Sapporo Shi 1:44 am 11:39 am 3:44 pm 7:17 pm 9:23 pm
Kobe Shi 3:05 am 12:04 pm 3:50 pm 7:16 pm 8:54 pm
Yokohama Shi 2:44 am 11:46 am 3:34 pm 7:00 pm 8:40 pm
Kyoto 3:01 am 12:01 pm 3:49 pm 7:15 pm 8:54 pm
Osaka Shi 3:04 am 12:02 pm 3:49 pm 7:15 pm 8:53 pm
Saitama 2:41 am 11:46 am 3:35 pm 7:02 pm 8:43 pm
Kawasaki 2:43 am 11:45 am 3:34 pm 7:00 pm 8:40 pm
Tokyo 2:43 am 11:46 am 3:35 pm 7:01 pm 8:42 pm

Japan Prayer Timings (Top Cities)

Comments